Amurrioko Udalak jabeen erkidegoei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarriak onartu ditu, Goikolarra auzoa birgaitzeko

  • Era berean, ordenantza fiskal hauen eguneraketak onartu dira: Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzako 1. ordenantza, OHZ arautzen duen ordenantza eta, azkenik, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duena. Horrela, helburua eskainitako zerbitzuen kalitatea zaintzea eta, aldi berean, gaitasun ekonomikoaren eta proportzionaltasunaren printzipioak aplikatzea da.

 

  • Gainera, 2023-2027 legegintzaldirako Nekane Martínez Ormaetxea EH Bilduko zinegotziaren liberazioa onartu da

 

Amurrioko Udalak, gaur arratsaldean egindako osoko bilkuran, Amurrioko Goikolarra auzoko bizitegi-eraikinak birgaitzeko egoera zaurgarrian dauden komunitateei eta jabeei dirulaguntzak emateko Deialdiaren Oinarriak onartu ditu –Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan–, eta, era berean, Amurrioko Goikolarra auzoko bizitegi-eraikinak birgaitzeko egoera zaurgarrian dauden komunitateei eta norbanakoei zuzendutako dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartu dira.

Jarduketak, Europar Batasunak garatutako suspertze, eraldaketa eta erresilientzia planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza-programak gauzatzeari dagokionez Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak Euskal Autonomia Erkidegoari transferitutako funtsen kontura finantzatuko dira, eta, auzo mailako birgaitze jarduketetarako laguntza-programaren barruan, programa horri dagokionez diruz lagundu daitekeen inbertsioan sartutako kostuetatik 2.727.425,00 euro finantzatuko ditu gehienez. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak BERPIZTU programaren barruan Amurrioko Udalari emandako zuzeneko dirulaguntzarekin 3.400.000,00 euroko zenbatekoa finantzatu ahal izango da, lehentasunezko jarduketa-eremuetan (ZAP) trakzio-proiektuak dinamizatuz jarduketen gauzatze-mailaren arabera urte hauetan egin beharreko ekarpenen bidez: 2022 (185.000 euro), 2023 (683.570 euro), 2024 (1.530.000 euro) eta 2025 (1.001.430 euro).

Oinarriak udalaren webgunean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dirulaguntzen Erregistro Orokorrean argitaratuko dira, eta ALHAOn iragarriko dira.

Kopuru horiei dagokienez, Amurrioko Udalak, halaber, 2025a baino lehen egin beharreko ekarpenen bidez urbanizazio-obra elkartuak 290.000 eurorekin finantzatzeko konpromisoa hartzen du. Helburu horrekin, Amurrioko Udalak, proiektu gisa, 1.417.111,40 euroko zenbatekoa aurkeztu du Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2024-2025 laguntza-programari dagokion deialdira.

Ordenantza Fiskal hauen aldaketak: Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzako ordenantza, OHZ arautzen duena eta, azkenik, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duena

Bestalde, Amurrioko Udalaren osoko bilkurak Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskapena arautzen dituen ordenantza fiskalaren, OHZren ordenantzaren eta, era berean, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketak onartu ditu gaur arratsaldean osoko bilkuran. Horrela, Udalbatzak egokitzat jo du zenbait zerga-tasa aldatzea eta hobaria izan dezaketen tarte berriak gehitzea.

Indarrean sartzen den unetik, Amurrioko herritarrek ikusiko duten abantailetako bat izapide eta karga administratiboak sinplifikatu egingo direla izango da, Amurrioko Udalaren edo beste administrazio baten esku dauden dokumentuak aurkezteko betebeharra ezabatu egingo baita, betiere eskabidean udalak informazio hori biltzeko baimena duela adierazten bada.

Gainera, hobariak handitu egin dira kasu jakin batzuetan, eta eskaera egin den urtearen ondorengo hiru aldi ekonomikoetan egongo dira indarrean, gaitasun ekonomikoaren eta proportzionaltasunaren printzipioak aplikatzeko helburuarekin.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) arautzen duen 2. Udal Ordenantza Fiskalari dagokionez, izapideak sinplifikatzeari eta errentaren araberako hobari-tarte berri bat sartzeari buruzko gaiez gain, zerga-araudi foralean egindako aldaketen ondorioz 6. artikulua aldatzen da. Hori dela eta, Euskal Kultura Ondarearen Legeak izendatutako gune arkeologiko edo paleontologikoetan dauden ondasun higiezinak zerga jakin batzuetatik salbuetsita geratuko dira, baldin eta babes berezi eta ertaineko kultura-ondasun adierazpena jaso badute. Gainera, salbuespen hori aplikatuko da Eusko Jaurlaritzak erabakitzen badu higiezin horietan aurkitutako hondakinek, esku-hartze arkeologikoen ondoren, dauden lekuan jarraitu behar dutela eta ezin direla desegin edo lekualdatu.

Halaber, Amurrioko Hiri-izaerako Ondasun Higiezinen Zergaren zerga-oinarriari eragiten dion balio-ponentzia berriaren ondorioz zerga-tasari buruzko I. Eranskina aldatzen da. Hori dela eta, egokitzat jo da karga-tasa ehuneko 0,3261era aldatzea, eta, era berean, ehuneko bost inguruko igoera balioestea.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ) arautzen duen 3. Udal Ordenantza Fiskalari dagokionez, herritarrei eragiten dieten izapide eta karga administratiboak sinplifikatzearekin batera, tarifak ehuneko bost inguru eguneratzea planteatzen da.

Adierazi behar da Udaleko Osoko Bilkurak ordenantza horien balioa handitzea onartu zuen azken aldia 2020. urtea izan zela, eta urteko inflazioaren aldaketa, 2020ko abuztutik 2023ko abuztura, Araban, % 16,4 ingurukoa izan dela. Horrela, udalbatzak onartutako aldaketen helburua Udalak ematen dituen zerbitzuen kalitateari eusteko eta hobetzeko behar besteko finantzaketa izatea da. Zerbitzu horien kostuak ere igo egin dira Udalarentzat, bizitza garestitu egin delako.

Nekane Martinez Ormaetxea EH Bilduko zinegotziaren liberazioa

Amurrioko Udala eratzeko 2023ko ekainean egindako osoko bilkuran, araubide ekonomikoa ezarri zen hautetsientzat eta udal-taldeentzat, oposizioko zinegotzi bat arduraldi esklusiboan izendatzea eta ordaintzea barne. 2/2016 Legearen arabera, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan lanaldi osoko oposizioko zinegotzi bat bermatzen da gutxienez, udal-gobernuaren kontrol eraginkorra bermatzeko. Horrela, eta EH Bildu udal taldeak berariaz eskatu ondoren, Nekane Martínez Ormaetxea andrea Amurrioko Udalean arduraldi esklusiboko erregimenean oposizioko zinegotzi hautetsi izendatzea, eta, era berean, jarduera horrengatiko ordainsariak 46.804,38 eurotan ezartzea erabaki da, akordioa berretsi eta hurrengo hilaren 1etik aurrera.


Inprimatu   E-maila